محرم

محرم

نسیم روضه وزیده محرم آمده است 

زمان گریه به ارباب عالم آمده است

دوباره بیرق و پرچم دوباره طبل و کتل

که ماه مرثیه و غصه و غم آمده است