آ م ا د ه س ا ز ی

مشاوره پیش از ازدواج

پس از انجام مراحل ثبت نام حضوری،متقاضیان در آزمون روانشناسی و تحلیل شخصیت شرکت نموده و سپس در جلسات مشاوره فردی پیش از ازدواج حضور می یابند.