آ م ا د ه س ا ز ی

تشکیل بانک اطلاعات ازدواج متقاضیان ازدواج دائم

جهت حضور در بانک اطلاعات،متقاضیان با مراجعه حضوری به محل بنیاد،و تکمیل فرم های لازم نسبت به ثبت نام حضوری اقدام مینمایند.