آ م ا د ه س ا ز ی

آشنایی و انجام ملاقات حضوری

بعد از انجام ثبت نام حضوری و شرکت در جلسات آزمون روانشناسی و مشاوره فردی پیش از ازدواج ،متقاضیان با توجه به ویژگی های شخصیتی و خصوصیات فردی به یکدیگر معرفی گردیده و اولین ملاقات حضوری با هماهنگی قبلی و رعایت قوانین بنیاد ،در محل بنیاد ازدواج اسلامی طوبی صورت می گیرد.