آ م ا د ه س ا ز ی

هیات مدیره

 

فهرست اسامی مدیران بنیاد ازدواج اسلامی طوبی شیراز به این شرح می باشد:

  نام و نام خانوادگی سمت
آقای علی محمد حسام   رئیس هیئت مدیره
  آقای حاج محمد کاظم نصیری نایب رئیس هیئت مدیره
  آقای سید علیرضا رشته احمدی
مدیر عامل
 آقاي حاج محمد عباس تاش
عضو اصلی هیئت مدیره و قائم مقام مدیر عامل
    آقاي حاج محمد جواد ایمانیه  عضو اصلی هیئت مدیره
  آقای سید محمد هاشمی نژاد    عضو اصلي هيئت مديره
  خانم سعیده هاشمي نژاد   عضو اصلي هيئت مديره
  آقای سید مجید هاشمی نژاد   عضو اصلي هيئت مديره
  خانم سیده حمیده هاشمی نژاد عضو علی البدل هیئت مدیره
  آقای سید عبدالکریم هاشمی نژاد بازرس اصلی
  آقای حاج اکبر فلسفی بازرس علی البدل