هیات مدیره

 

فهرست اسامی مدیران بنیاد ازدواج اسلامی طوبی شیراز به این شرح می باشد:

  نام و نام خانوادگی سمت
  آقاي مهندس علي محمد حسام    رئيس هيئت مديره
  آقای سید محمد هاشمی نژاد مدیر عامل
    آقاي حاج محمد جواد ایمانیه   منشی
  خانم سعیده هاشمي نژاد   خزانه دار
  آقای حاچ محمد کاظم نصیری عضو اصلی هیئت مدیره
  آقاي حاج محمد عباس تاش   عضو اصلي هيئت مديره
  آقای مسعود مطیع اله   عضو اصلي هيئت مديره